ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Απομάκρυνση ακόμα και των πιο δύσκολων ρύπων ή graffiti από τις επιφάνειες