Πισίνα

Οι πισίνες έχουν ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις στεγάνωσης καθώς οι συστολοδιαστολές λόγω των καιρικών συνθηκών και η καταπόνηση από αρνητικές και θετικές υδροστατικές πιέσεις είναι μόνιμη. Η διείσδυση των υδάτων και των υδρατμών στα δομικά στοιχεία (σκυρόδεμα) προκαλεί μεγάλες φθορές. Τυχόν διαρροή νερού συνεπάγεται μεγάλη οικονομική δαπάνη και επιδείνωση του προβλήματος σε βάθος χρόνου. Η ΤΗRAKON προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις στεγάνωσης με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, εξασφαλίζοντας τη σωστή και οικονομική λειτουργία της πισίνας για πάντα.

από 1

Στεγάνωση πισίνας με πολυουρεθανικό χρώμα

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Η στεγανοποίηση πισίνας είναι μια απαιτητική εργασία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά τη μελέτη και την εφαρμογή της και οφείλει να παρέχει την ικανότητα στην κατασκευή να αντέχει στα υψηλά φορτία υδροστατικής πίεσης, τόσο θετικής όσο και αρνητικής, τα οποία δέχεται σε βάθος χρόνου αλλά και στις έντονες συστολοδιαστολές που δημιουργούνται από την επίδραση των καιρικών συνθηκών (ζέστη – παγετός) όταν αυτή αδειάζει για συντήρηση.
Ένας αρκετά συνηθισμένος και παράλληλα οικονομικός τρόπος στεγάνωσης και φινιρίσματος μίας πισίνας είναι η βαφή της με κάποιο χρώμα ειδικής σύστασης, που θα είναι ικανό να αντέξει στις καιρικές συνθήκες και σε συνθήκες μόνιμης εμβάπτισης στο νερό. Η THRAKON προτείνει την εφαρμογή του πολυουρεθανικού χρώματος πισίνας CARMYPOOL.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Για τη στεγάνωση της πισίνας θα χρησιμοποιηθεί στεγανος σοβάς DSF 370 και για τελικό φινίρισμα θα χρησιμοποιηθεί το πολυουρεθανικό χρώμα πισίνας CARMYPOOL. Το παραπάνω σύστημα δημιουργεί μια άριστη στεγάνωση έναντι της υδροστατικής πίεσης και δίνει στην πισίνα αντοχή σε βάθος χρόνου.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

WRM 518
DSF 370
CARMYPOOL PRIMER
CARMYPOX EG-10
CARMYPOOL

Βήματα

ΒΗΜΑ 1: Καθαρισμός της επιφάνειας από έλαια, σαθρά, σκόνες κτλ. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εξογκώματα (πχ φουρκέτες) θα πρέπει να κόβονται σε βάθος 3cm. Διαβρέχουμε καλά την επιφάνεια (μέχρι κορεσμού) και κατόπιν, επισκευάζουμε τα συγκεκριμένα σημεία με το WRM 518

ΒΗΜΑ 2: Επάνω στο σκυρόδεμα, εφαρμόζουμε τον στεγανό σοβά της THRAKON, DSF 370, αλφαδιάζοντας την επιφάνεια. Το συνολικό πάχος εφαρμογής μπορεί να είναι 2 – 3 cm με μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 1cm. Στα σημεία συναρμογής δαπέδου και τοιχίων της πισίνας, αλλά και στα σημεία συναρμογής ανάμεσα στα τοιχία, προτείνουμε την διαμόρφωση της γωνίας σε ένα κοίλο λούκι, ώστε να είναι πιο εύκολη η εφαρμογή του πολυουρεθανικού χρώματος στην πορεία

ΒΗΜΑ 3: Αστάρωμα της επιφάνειας με το εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών CARMYPOOL PRIMER (κατάλληλο για πισίνες και δεξαμενές μη πόσιμου νερού). Προτείνεται η εφαρμογή του ασταρώματος της επιφάνειας να γίνει τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την εφαρμογή του στεγανού σοβά DSF 370. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τοπικές τριχωειδείς ρηγματώσεις ή ατέλειες, μπορούμε να εφαρμόσουμε την εποξειδική κόλλα-στόκο CARMYPOX EG-10

ΒΗΜΑ 4: Μετά το πέρασμα 24 ωρών, προχωράμε στην εφαρμογή του ειδικού πολυουρεθανικού χρώματος CARMYPOOL. Το CARMYPOOL είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον. Επιπλέον, παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και απόλυτη στεγανότητα από το νερό

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Στεγανοποίηση πισίνας με τσιμεντοειδές και πλακόστρωση

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Η στεγανοποίηση πισίνας είναι μια απαιτητική εργασία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά τη μελέτη και την εφαρμογή της και οφείλει να παρέχει την ικανότητα στην κατασκευή να αντέχει στα υψηλά φορτία υδροστατικής πίεσης, τόσο θετικής όσο και αρνητικής, τα οποία δέχεται σε βάθος χρόνου αλλά και στις έντονες συστολοδιαστολές που δημιουργούνται από την επίδραση των καιρικών συνθηκών (ζέστη – παγετός) όταν αυτή αδειάζει για συντήρηση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί πλακόστρωση για τη διακόσμηση του πυθμένα και των τοιχίων οι κόλλες πλακιδίων και οι αρμόστοκοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη ελαστικότητα στις συστολοδιαστολές αλλά και την απαιτούμενη αντοχή στους χημικούς παράγοντες του νερού (π.χ. χλώριο).

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Για τη στεγάνωση της πισίνας θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός στεγανοποιητικών κονιαμάτων και βελτιωτικών πρόσμικτων της THRAKON (DSF 350 FLEX, DSF 370, GLX 296) και για την πλακόστρωση ένας συνδυασμός από την υψηλής ελαστικότητας κόλλα VKW 128 και τον εποξειδικο αρμόστοκο FMF 155. Το παραπάνω σύστημα δημιουργεί μια άριστη στεγάνωση έναντι της υδροστατικής πίεσης και δίνει στην πισίνα υψηλές αντοχές σε βάθος χρόνου.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 292

DSF 370

NSD 600

DSF 353

VKW 129

FMF 155

WRM 500

WRM 510

WRM 520

Βήματα

  1. Αρχικά αφαιρούμε όλα τα σαθρά μέρη της τοιχοποιίας. Καθαρίζουμε και πλένουμε τις επιφάνειες που θα εφαρμοστούν τα υλικά
  2. Αν υπάρχουν σίδερα που προεξέχουν, κόβονται σε βάθος 2 cm κάτω από την επιφάνεια του σκυροδέματος. Επίσης καθαρίζονται τυχόν διαβρωμένα μέταλλα και οπλισμός
  3. Ασταρώνουμε με το αστάρι WRM 510 όλα τα εμφανή μεταλλικά μέρη, επί των οποίων θα εφαρμοστεί το επαλειφόμενο κονίαμα
  4. Ασταρώνουμε με το ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM όλες τις επιφάνειες του σκυροδέματος, επί των οποίων θα εφαρμοστούν τα υλικά
  5. Οι ρωγμές μεγάλου πλάτους ( > 1 cm ), τα μεγάλα κενά, όπως και τα κενά από τρυπόξυλα σφραγίζονται με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα WRM 520
  6. Αν υπάρχουν διαρροές νερού, αυτές σφραγίζονται με το υπερ ταχύπηκτο σφραγιστικό κονίαμα WRM 500

Περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος του φορέα της πισίνας > 2 cm:

Στην περίπτωση που απαιτείται εξομάλυνση ανωμαλιών > 2 cm της επιφάνειας των τοιχωμάτων και του πυθμένα της πισίνας αυτή γίνεται με εφαρμογή ισχυρής τσιμεντοκονίας. Οι τσιμεντοκονίες που χρησιμοποιούνται για το γέμισμα, την επιπέδωση και τη στεγάνωση πισινών πρέπει να είναι αδιαπέραστες από το νερό και να δημιουργούν ένα φράγμα προστασίας από την απλή υγρασία μέχρι και την υδροστατική πίεση. Για την παρασκευή ισχυρής τσιμεντοκονίας με αντοχή στην υδροστατική πίεση βλ. Αδιαβροχοποίηση τσιμεντοκονιών.

Περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος του φορέα της πισίνας < 2 cm:

Στην περίπτωση που απαιτείται εξομάλυνση ανωμαλιών < 2 cm της επιφάνειας των τοιχωμάτων και του πυθμένα της πισίνας αυτή γίνεται με εφαρμογή του στεγανωτικού σοβά DSF 370 ο οποίος είναι αδιαπέραστος από το νερό και αντέχει στις αρνητικές αλλά και στις θετικές υδροστατικές πιέσεις.

Η εφαρμογή γίνεται με μυστρί ή μεγάλη σπάτουλα, πιέζοντας το υλικό ώστε να καλύψει όλα τα κενά. Όταν τραβήξει, τρίβεται με σκληρό τριβίδι ώστε να εξομαλυνθεί η επιφάνειά του.

Το πάχος εφαρμογής του είναι συνήθως 2 cm. Στην συνέχεια αναλόγως της υφής της τελικής επιφανείας και του πάχους του σοβά που θα εφαρμόσουμε, μπορούμε να εφαρμόσουμε και δεύτερο χέρι, σαν τελικό τριφτό. Η εφαρμογή του τριφτού γίνεται μόλις στεγνώσει το πρώτο χέρι .

Τους καλοκαιρινούς μήνες, και ιδιαίτερα οι επιφάνειες που βρίσκονται κάτω από ήλιο, πρέπει να διαβρέχονται, για δύο ημέρες μετά την εφαρμογή, και να αποφεύγεται το γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας, προς αποφυγή ρηγματώσεων.

Εφαρμογή στεγωνατικού επαλειφόμενου:

Ασταρώνουμε αρχικά με το ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM το υπόστρωμα. Όταν στεγνώσει το αστάρι εφαρμόζουμε, με ρολό ή σκληρή βούρτσα, το στεγανοποιητικό επαλειφόμενο κονίαμα δύο συστατικών DSF 350 FLEX σε 3-4 στρώσεις σταυρωτά. Η κάθε στρώση εφαρμόζεται πάνω στην προηγούμενη όταν αυτή έχει στεγνώσει.

Κατά μήκος της ένωσης της τοιχοποιίας με το δάπεδο συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης με την ελαστική ταινία υαλοπλέγματος KF 12/7 ή με την ελαστική ταινία πολυεστερικού υφάσματος F 12/7, πλάτους 12 cm. Η τοποθέτηση τους γίνεται με τον εξής τρόπο: Εφαρμόζεται μια στρώση με DSF 353 SUPER ELASTIC, σε πλάτος 15-17 cm κατά μήκος των σημείων που χρήζουν ενίσχυσης, και τοποθετείται η ταινία ενώ ακόμη η στρώση είναι νωπή. Ακολουθούν 2-3 ακόμη στρώσεις η καθεμία αφού στεγνώσει η προηγούμενη.

Μετά την ολοκλήρωση όλης της εφαρμογής και μετά την πλήρη ξήρανση της στεγάνωσης (24 ώρες μετά την εφαρμογή), το υπόστρωμα μπορεί να καλυφτεί κατευθείαν με κεραμικά πλακίδια, με χρήση της κόλλας υψηλής ελαστικότητας VKW 129 LUTRAFLEX και να αρμολογηθεί με τον εποξειδικό αρμόστοκο FMF 155.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

από 1