Εμφάνιση μούχλας στο εσωτερικό της ντουλάπας

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α. Ο χώρος δεν αερίζεται καλά
β. Εισροή υγρασίας από το πίσω μέρος της ντουλάπας

ΛΥΣΗ

I. Στεγανοποίηση από την πίσω πλευρά της ντουλάπας, στο εξωτερικό μέρος της τοιχοποίας, με την εφαρμογή του τσιμεντοειδούς επαλειφόμενου στεγανωτικού DSF 350 FLEX, σε 2 ή 3 στρώσεις

II. Σοβάτισμα της επιφάνειας με τον επισκευαστικό σοβά WRM 550. Σε περίπτωση που δεν έχει σοβατιστεί ποτέ η επιφάνεια, μπορούμε να εφαρμόσουμε στην αρχή τον πεταχτό σοβά SHP 205 και κατόπιν το σοβά ενός χεριού NHP 255

III. Αστάρωμα της επιφάνειας με το GLX 292 FLEX PRIM (ή STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ)

IV. Εφαρμογή του στεγανωτικού ελαστομερούς χρώματος STATUS ALL WEATHER

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: