Αντοχή τσιμεντοκονίας στις τριβές

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι μηχανικές καταπονήσεις που δέχονται οι τσιμεντοκονίες και οι ιδιαίτερα έντονες τριβές κατά τη χρήση τους συχνά καταλήγουν σε φθορά και αποκολλήσεις.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η προσθήκη στις τσιμεντοκονίες ενισχυτικής ρητίνης GLX 296 τύπου Latex βελτιώνει τις μηχανικές τους ιδιότητες και αυξάνει την αντίσταση στην τριβή.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 296

Βήματα

H ενισχυτική ρητίνη προστίθεται στο νερό του μίγματος πριν την ανάμιξή του με την τσιμεντοκονία σε αναλογία: GLX 296 προς νερό = 1 : 2 έως 1 : 4.

Στη συνέχεια στο μίγμα που παρασκευάσαμε ρίχνουμε την τσιμεντοκονία και αναδεύουμε κατάλληλα ώστε να δημιουργήσουμε μία ομογενή μάζα κονιάματος με άριστη εργασιμότητα.

Πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας στο δάπεδο συνίσταται το αστάρωμα του υποστρώματος με επαλειφόμενο αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων ή σκυροδέματος ή με το ακρυλικό αστάρι GLX 290 αραιωμένο με αναλογία GLX 290 προς νερό = 1:3.

Προϊοντικές Κατηγορίες : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: